header

 

  • “Facebook és una plataforma directa i dinàmica, que ens permet arribar a malalts i pacients en temps real i respondre als seus dubtes i necessitats, que és el nostre principal objectiu”, afirma el Dr. Rodrigo Rocamora, coordinador de la Unitat de l’Epilèpsia de l’Hospital del Mar.
  • La Unitat d’Epilèpsia de l’Hospital del Mar és un dels vuit CSUR (Centres de Referència a nivell de l’Estat Espanyol) per al tractament d’excel·lència en aquesta malaltia, i està especialitzada en donar sortida als casos més complexes i que han estat més resistents als diferents abordatges.

La Unitat d’Epilèpsia de l’Hospital del Mar acaba d’iniciar la seva singladura a les xarxes socials, essent la primera pàgina de Facebook professional sobre epilèpsia en l’Estat espanyol que s’obre als seus pacients potencials oferint una plataforma propera d’informació de màxima actualitat i rigor. La seva creació obeeix a la demanda que les Associacions de malalts d’arreu l’Estat estaven plantejant als professionals per a donar sortida als nombrosos dubtes que sorgeixen a diari davant l’aparició de noves tècniques, tecnologies i tractaments per als pacients amb epilèpsia, que es calcula que són entre 300.000 i 450.000 només a Espanya.

“Les associacions de familiars i malalts d’epilèpsia, molt actives al nostre país, ens estaven demanant aquesta presència a les xarxes socials”

També les institucions científiques reivindiquen aquest ús. De fet, un dels temes centrals del darrer congrés americà d’epilèpsia celebrat a Filadèlfia aquest mes de desembre de 2015, va tractar la importància dels nous mitjans de comunicació com Facebook per a divulgar els avenços en tècniques de diagnòstic i tractament i per a l’orientació general dels pacients.

Informació clara i actual i màxima proximitat al pacient

L’objectiu de la nova plana Facebook, com afirma el Dr. Rocamora, és posar a l’abast de tot tipus de públic informació veritable i contrastada sobre la malaltia. Encara que els grups de pacients i associacions són molt actius, és important que la informació –sovint errònia- que circula sobre la malaltia, les innovacions en tractaments i els procediments per a accedir-hi, siguin verificats per professionals. La selecció de plataforma Facebook per a comunicar-nos amb els pacients ha estat guiada per a aconseguir la màxima proximitat amb les persones i el més gran abast possible.

 “Les persones que presenten casos difícils, en els quals estem especialitzats, són les qui cerquen àvidament informació per l’esperança de trobar tractaments que els ajudin. Esperem que ens puguin trobar i donar-los la millor resposta possible.”

La pàgina, creada, alimentada, coordinada i moderada pel propi equip de professionals de la Unitat, dóna resposta als pacients i familiars de manera entenedora però rigorosa. Incorpora de manera àgil enllaços interessants, vincles a d’altres pàgines, vídeos i articles d’opinió qualificada sobre les novetats més discutides, com pot ser el tractament amb cànnabis, del qual s’ha parlat com de possible utilitat per a l’epilèpsia. En qualsevol cas, la pàgina no dóna resposta a casos concrets però sí dirigeix a cada persona al canal més adequat per a arribar a les millors solucions.

Enllaç al Facebook de la Unitat d’Epilèpsia

Deixa un comentari