header

Inma Garcia PursalsTinc la paraula és l’enquesta d’opinió pública interna que ha realitzat l’IMAS. Per tant, es tractava d’un espai de participació per tal que totes les persones que treballen a l’IMAS poguessin expressar la seva opinió de la manera més directa possible. Va ser, doncs, una enquesta confidencial sobre diversos temes cabdals i relatius, tant a la pròpia feina que desenvolupen els professionals, com a l’organització on hi treballen. Hi han participat 1.075 persones, un 33% de les persones que treballen a l’IMAS, la qual cosa suposa un tant per cent de participació molt notable respecte dels habituals percentatges de resposta que se solen obtenir en enquestes d’aquest tipus, especialment al sector públic.

 

Entrevista a Inma Garcia Pursals. Cap de selecció i desenvolupament

Per què es va impulsar l’enquesta “Tinc la paraula”?
La principal finalitat d’aquesta enquesta és la de poder bastir i desenvolupar accions de millora encaminades a l’evolució de l’IMAS com a organització global, una organització que pugui, a la vegada, donar una òptima resposta al client intern i revelar-se com un excel•lent lloc on treballar, així com oferir una resposta idònia als ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Què destacaries dels resultats?
M’agradaria destacar, com a valors molt positius a tenir en compte, els bons resultats obtinguts quant a les qüestions “M’agrada la meva feina” (un 93% de respostes situades entre el 7 i el 10 de puntuació) i quan a
les relacions amb els companys i el treball en equip, en general. Crec que els alts percentatges positius obtinguts impliquen una situació de base idònia sobre la qual recolzar les polítiques de Recursos Humans orientades a les persones. També m’agradaria subratllar, molt especialment, la bona resposta dels professionals pel que fa a la qualitat assistencial que s’ofereix, i en relació a les polítiques de no discriminació per raó de gènere.

Què pensaven els enquestats que calia millorar? És factible fer-ho?
Els aspectes que segons els enquestats caldria millorar són els que fan referència a les qüestions següents: “la presa de decisions és àgil i efectiva”, dins de l’àmbit relatiu a la gestió i l’organització de l’IMAS, així com “es preocupa per la qualitat de la vida dels empleats”, dins de l’àmbit relatiu a la imatge de l’IMAS. Crec, en efecte, que són factors que es podran millorar sense gaire dificultats, ja que la pròpia evolució dels aspectes organitzatius i tecnològics que actualment s’està produint a nivell global incideix, sens dubte, en millores de l’agilitat funcional i de la capacitat de resposta dins del marc de les empreses públiques, en general, i dins de l’IMAS, en particular. De manera similar, les noves propostes de conciliació de la vida familiar i laboral que s’impulsen arreu i des de la nostra institució, ben segur que tindran un reflex positiu sobre la qualitat de vida dels nostres empleats i
empleades.

Quina penses que és la utilitat de les enquestes de satisfacció com aquesta?
Personalment, penso que aquesta tipologia d’enquestes ens permet d’accedir a una informació àmplia i contrastada sobre la situació de partença de la pròpia organització, una informació que sens dubte ha de facilitar l’orientació adequada i òptima del disseny de les polítiques institucionals i de Recursos Humans, dins del context del Pla Estratègic 2009-2011 de l’IMAS.

Tu la vas fer també? Què senties en fer-la?

És clar que la vaig fer!. Bé, em va semblar que era una molt bona oportunitat per tal de poder manifestar la meva opinió i per tal de contribuir, com a treballadora de la casa, a la millora de la nostra organització

Deixa un comentari