header

Amb aquesta intenció, el PSMAR es marca com a objectiu contribuir activament i voluntàriament a la millora social, econòmica i ambiental. Ho fa reforçant el compromís amb l’entorn més immediat, però també amb les persones i els col·lectius amb els quals es relaciona. Aquesta voluntat ha portat la institució a impulsar una comissió que vehicula la responsabilitat social del PSMAR i a fer un primer diagnòstic sobre la posició que ocupa l’entitat en relació amb els compromisos de desenvolupament sostenible de l’ONU. Un moviment que vol comptar amb la participació de tots els actors amb els quals té relació el PSMAR i que marcarà el futur de la institució.

EL BLAU DEL MAR I EL VERD DE LA SOSTENIBILITAT

Quina millor manera de garantir el futur que respectant el medi ambient? Aquesta és la pregunta que els gestors del PSMAR volen respondre de forma més pràctica, actuant. L’Hospital que mira el blau del mar, també vol ser verd, i, per aquest motiu, ha implantat, dins el seu pla per assolir un  desenvolupament sostenible, el seu compromís amb el medi ambient. Una política que ja està donant fruits i que vol anar més enllà de les seves parets, implicant també als seus proveïdors. Així, aquelles empreses que treballen en els seus diferents centres han de demostrar que disposen de diverses certificacions de gestió ambiental, qualitat i prevenció de riscos.

“Des del moment de la realització dels concursos, s’exigeix als proveïdors que compleixin amb tots els estàndards de la normativa específica de qualitat ambiental, i, en el cas que sigui aplicable, de responsabilitat social corporativa”, explica Rut Bover, cap d’Hoteleria de l’Hospital del Mar.

Però el compromís es demostra actuant. I al PSMAR ja es nota. Segons Irina Marcos, responsable d’enginyeria i manteniment, “l’activitat sanitària i tot allò complementari, generen tant residus com despesa energètica i de recursos”, per aquest motiu, “la política de sostenibilitat del PSMAR inclou la reducció tant de la generació de residus com de la despesa energètica”. Per fer-ho, i reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, es treballa per ”introduir tecnologies més eficients i millorar la gestió dels nostres residus”.

Seguir aquesta línia necessita la complicitat dels professionals que treballen a una institució de gran complexitat. Com destaca Irina Marcos, “cal treballar conjuntament amb els professionals sanitaris per a no interferir en la seva tasca diària”. Els treballs “necessiten coordinació de tots els estaments implicats, incloent-hi Serveis Generals, i els diversos serveis clínics afectats”.

Reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle

El CO2 és el principal gas responsable del canvi climàtic que l’acció humana està provocant al planeta. Per tant, reduir les seves emissions té un impacte directe en el futur. Entre els anys 2015 i 2016, van caure al PSMAR més del 7,5%, situant-se per sota de les 10.000 tones, gràcies a la utilització d’energies més eficients que han permès estalvis en els consums i a una intensiva gestió dels residus i de l’aigua.

Estalvi en consums

Els consums d’electricitat i gas, les fonts de l’energia que mouen una institució oberta les 24 hores del dia, 365 dies l’any, han baixat gairebé un 1% entre els anys 2015 i 2016. En concret, el consum elèctric ho ha fet el 0,2%, mentre el de gas natural ha fregat un descens del 2%. Unes xifres importants, si es té en compte que el consum total s’acosta als 33 milions de Kwh.

Per mitjà de la substitució de llums per LEDs, que consumeixen menys energia, així com detectors de presència, es vol mantenir aquesta línia de reducció de consum d’electricitat. A la vegada, es fa un seguiment mensual dels consums als diferents edificis i revisions per detectar ineficiències. Malgrat això, “entenem que l’Hospital ha crescut i s’incrementa la seva superfície, per tant, els nostres objectius són el manteniment dels consums i, essent optimistes, la seva disminució”, segons la responsable d’enginyeria i manteniment, Irina Marcos.

La peça principal és la connexió amb el sistema Districlima, la xarxa urbana de distribució de calor i fred per a ús en calefacció, climatització i aigua calenta sanitària que utilitza el vapor de la valorització energètica dels residus. Sobre aquest sistema pivota la climatització de les noves fases de l’Hospital, com explica Irina Marcos.

Generar menys residus

Els professionals dels centres del PSMAR disposen de contenidors que permeten fer una correcta separació dels diferents residus. S’està treballant en l’estalvi de paper, fomentant la impressió a doble plana i la utilització de paper reciclat. “Cada cop més, s’està tendint a una segregació més acurada dels residus de tots els grups, sobretot amb aquells provinents de les activitats d’atenció i investigació sanitària (grups III i IV)”, explica Rut Bover. Dins aquesta tendència “està creixent l’atenció donada als residus químics, tipus formaldehid, pel seu risc cancerigen. En aquest sentit, la seva segregació i retirada són un dels focus d’atenció de la nostra entitat”.

Però també es pot actuar en altres camps per minimitzar els consums, tant d’electricitat com de paper. És el cas de les impressores.

El departament d’Informàtica va engegar un projecte per reduir el seu nombre, “que ha permès eliminar les impressores locals i crear una sèrie d’impressores compartides, permetent estalvis en el manteniment i consums, promovent també la impressió a doble cara”, analitza Jordi Mediavilla, responsable de suport del departament.

A la vegada, es va desenvolupar una aplicació que controla el nivell del tòner i que, quan el cartutx arriba a un nivell baix, genera de forma automàtica la comanda. “Així s’aconsegueixen dos objectius molt importants, la comoditat de l’usuari i l’eliminació de la demanda de cartutxos de manera manual, que provocava que un mateix usuari disposés de diversos tòners en estoc”.

A la vegada, la instal·lació d’aixetes més eficients va permetre estalviar aigua, un recurs molt valuós en un territori com el nostre, de clima mediterrani i procliu a les sequeres. “S’han incorporat aixetes temporitzades a les zones d’usos comuns, per pacients i treballadors, com ara lavabos i dutxes, així com atomitzadors per a reduir la quantitat d’aigua que s’obté de les aixetes”, destaca Bover.

La implicació dels professionals ha estat constant. Ho demostren les xifres de seguiment del mòdul dins la formació en riscos laborals, Riscos biològics i gestió de residus, ofert per la Unitat de Formació Continuada, i en el qual van participar més de 1.600 professionals. Un esforç que està convertint l’Hospital que mira el blau mar en un hospital més verd.

 

 

Dra. Cristina Iniesta, adjunta a la gerència del PSMAR.

- Perquè el PSMAR aposta pel compromís amb els objectius de desenvolupament sostenibles acordats pels estats membres de Nacions Unides?

El PSMAR és una institució que porta, des del seu naixement, dins la seva natura el compromís social. És una vocació que impregna tots els aspectes de la seva activitat. Però ara volem fer un pas més, volem contribuir de forma activa i voluntària a la millora social, econòmica i ambiental. Això vol dir que hem de prendre consciència de quin és l’impacte de les nostres accions en tots els àmbits. I si és igualment important pels nostres grups d’interès.

- Què s’està fent per implicar els professionals en aquests projectes?

Des del primer moment es va crear la comissió de l’RSC amb 15 membres que integren les diferents àrees del PSMAR. Aquest organisme ha estat l’encarregat de realitzar una primera diagnosi interna seguint els paràmetres internacionals, que ens ha permès conèixer la nostra situació a totes les àrees i els punts de millora. Però calia contrastar-ho amb els nostres grups d’interès. Per aquest motiu, els hi vam adreçar una enquesta que recollia la seva opinió i ens va permetre identificar els aspectes rellevants, que són prioritaris per a ells, i establir-hi un diàleg obert. Això s’ha traslladat al primer informe de compromís social, seguint la normativa internacional (ISO 26000 i el GRI (Global Reporting Initiative)), que ens ha permès donar compte de les accions que s’han posat en marxa.

-Què demanen aquests grups d’interès?

Ens demanen transparència, millora de la informació, disposar d’entorns de privacitat, garantir la privacitat de les dades, la millora de l’accessibilitat, impulsar la recerca, la docència i la innovació i garantir la igualtat d’oportunitats. També ens reclamen que contribuïm a la millora ambiental, que establim relacions amb proveïdors compromesos socialment i que participem en projectes comunitaris.

- I quina diferència hi ha respecte al que es feia abans?

La gran diferència és ser conscient no del què, sinó del com. Prendre consciència de l’impacte que les nostres accions tenen més enllà dels murs de la institució, sobre tots els àmbits i, a la vegada, establir un diàleg permanentment obert amb els nostres grups d’interès. Ser transparents.

- Quin és el futur d’aquestes actuacions al PSMAR?

El coneixement que hem aconseguit de les àrees rellevants (bon govern, dret a la salut, pacients, comunitat, professionals, medi ambient i proveïdors), ens permet fer el seguiment de les accions de millora a cada àmbit. És un procés viu, de millora contínua, que evoluciona amb la institució i amb el seu entorn.

Cliqueu les imatges

Deixa un comentari