header

El desenvolupament de l’activitat pròpia d’un centre sanitari incorpora necessàriament el tractament d’informació de caràcter personal, com no pot ser d’altra manera quan es refereix a la salut dels usuaris. Sense entrar al detall de les vicissituds del règim, podem distingir dues aproximacions. Per una banda, és coneguda l’existència d’un deure general de discreció o confidencialitat del personal sanitari envers aquella informació a la que hagin accedit per raó de la confiança que li ha de fer el pacient en el procés de diagnòstic i tractament, altrament dit, el secret professional. De l’altra, la necessitat de documentar el procés assistencial dels pacients per tal de garantir un adequat seguiment i el respecte a la seva autonomia.

Deixa un comentari